Akershus FpU besøkte det største samferdselsprosjektet i Norge

Fredag 21. April besøkte Akershus Fremskrittspartiets Ungdom «Follobanen» hos BaneNor.
Eivind W. Kårbø (18) Fylkesformann for Akershus FpU

Besøket bestod av en lærerik presentasjon om prosjektet, det nye Infosenteret og byggingen av jernbanen – En spennende og lærerik dag for Akershus FpU.

Samferdsel er nøkkelen for utviklingen av Osloregionen. Follobanen vil revolusjonere

reisehverdagen til folk flest i Akershus. Ikke er bare prosjektet viktig for Osloregionen, men også for hele landet. Jeg er veldig glad for at det er full drift for åpning i 2021, der prosjektet har vært svært etterlengtet, sier Eivind W. Kårbø, formann i Akershus FpU.

Senere ble det foretatt en befaring ved anleggsområdet i nærheten av Oslo S

Der er hele området er i stadig forandring og utvikling med gjennomtenkt forarbeid. Samtidig som at togtrafikken blir minst mulig forstyrret av arbeidet.

– Her er mange baller i lufta å holde styr på, når prosjektet er et av Norges mest omfattende. Folk jobber dag og natt for å gjøre viktig arbeid med alt fra sikring, bygging og tiltak for beboerne i området. Vi fikk se at å bygge høyhastighetsbane midt i et urbant område er svært krevende. Likevel var det fascinerende å se hvordan Bane Nor greier å holde god fremdrift for prosjektet, fortsetter Kårbø.

– Follobaneprosjektet vil forenkle reisehverdagen din og gi deg en bedre reise. Etter besøket hos BaneNor fikk jeg og partiet mitt fikk lært hva som skjer bak kulissene. Vi gleder oss til åpningsdatoen til dette flotte prosjektet, avslutter Kårbø.

Fraværsgrensen fungerer, men den trenger noen justeringer

Regjeringen har innført en fraværsgrense som ble gjeldende fra og med skoleåret 2016/2017.
Ole Martin Johansen (18), fylkessekretær for Akershus FpU

Den omstridte fraværsgrenen går ut på at dersom man har mer enn 10 prosent fravær som ikke er godkjent, står man i fare for å miste karakteren i faget.

Denne grensen har sine svakheter, men er helt nødvendig for å sikre et godt klassemiljø, hindre «dropouts» og forhindre skulk. Den siste tiden har vi sett tall fra hele landet som viser at fraværet har gått kraftig ned etter innføringen av fraværsgrensen.
Dette er strålende.

Mer myndighet til helsesøster

Et problem som ofte blir tatt opp i forbindelse med fraværsgrensen, er at de elevene som har psykiske lidelser, kan risikere ikke å få karakterer i enkelte fag.

Fremskrittspartiets ungdom ønsker å løse denne utfordringen ved at helsesøster kan utgi dokumentasjon på gyldig fravær.

Helsesøster kjenner ofte sine elever mye bedre enn fastlegen gjør, og er derfor mer enn nok kvalifisert til å gi en slik dokumentasjon. En annen positiv effekt man kommer til å se, er at presset på fastlegene vil bli mindre og man slipper å betale en egenandel kun for å få dokumentasjon på sykdom.

Fremskrittspartiets ungdom ønsker også å tillate obligatorisk kjøreopplæring som gyldig fravær.

En utfordring med fraværsgrensen er at obligatorisk kjøreopplæring går ut over 10-prosent-grensen. Fraværsgrensen er rettet mot de elevene som skulker skolen, og ikke de som har gyldig dokumentasjon på kjøreopplæring.

Vi ønsker å øke kvoten for «politisk fravær»

Elevene som er aktive i politiske, ideelle eller veldedige organisasjoner, har i dag 10 dager som de kan ta ut i såkalt «politisk fravær». Disse dagene teller ikke på fraværsgrensen, men vi ser at disse elvene ofte må bruke flere enn de 10 dagene de har tilgjengelig.

At elever bidrar gjennom slike organisasjoner, er utelukkende positivt for samfunnet, og vi må derfor legge godt til rette for disse elvene.

Det er ikke de engasjerte elevene som sliter på skolen, og fraværsgrensen bør heller ikke ramme disse på en urettferdig måte.

Fremskrittspartiets ungdom ønsker derfor å øke kvoten for «politisk fravær» til 20 dager, slik at aktive og engasjerte elever har muligheten til å delta på flere arrangementer.

Vi ser nødvendigheten av en fraværsgrense.

Det er viktig at vi setter skulking på dagsordenen og hjelper de svake elevene med å fullføre utdanningsløpet.

På tross av dette ser vi noen utfordringer med fraværsgrensen slik den står i dag, noe vi ønsker å løse med en mykere variant av dagens fraværsgrense.

Helsesøster skal kunne gi gyldig fravær, obligatorisk kjøreopplæring skal gi gyldig fravær og politisk fravær sk1al økes til 20 dager.

Kjapt hjem, hele døgnet

Akershus er et fylke i vekst, det skapes flere jobber og pendlingen øker som aldri før. De mest sentrale delene blir i dag knyttet med et lokaltog og buss. For å takle fremtidens etterspørsel fra pendlere, unge og næringsliv, burde lokaltogene også ha nattavganger, som flere storbyregioner.
Eivind W. Kårbø sitt bilde.
Eivind W. Kårbø (18) fylkesformann Akershus FpU

Akershus FpU mener det burde være mulig å komme seg raskt hjem rundt i fylket på natt, uten å benytte dyre løsninger. Hvis en jobber nattevakt i Ski, burde turen hjem etter endt vakt til for eksempel Sandvika eller nedre Romerike være effektivt, rimelig og fleksibelt. Det er kjedelig å bruke flere timer på å komme seg mellom to byer, så nært hverandre på nattetid.

Spesielt på helgene, når nattbussene til og fra Oslo er ofte fulle, treige og går sjeldent. Om en person vil raskest mulig hjem natt til søndag, burde ikke turen fra Oslo og til Asker ta en hel time. Nattog vil supplere og konkurrere mot nattbussavgangene i Akershus, som i alt, vil gi et bedre tilbud for brukeren

Derfor burde lokaltoglinjer som dekker de mest befolkningsrike delene i fylket effektivt, få nattavganger. Som L1 fra Spikkestad via Stabekk til Lillestrøm og L2, og L2 fra Ski med direkte forlengelse til Asker. NSB burde innføre dette med timesfrekvenser på hverdagsnetter, og halvtimesfrekvenser på helgenetter.

Akershus FpU er glad for at Akershus FrP sa ja til å kjempe for nattavganger på lokaltogene på fylkesårsmøtet. Frekvenser til alle døgnets tider i befolkningsrike områder er svært bra for utviklingen av fylket. Dette er en positiv satsing på Akershus, som knytter Asker, Lillestrøm og Ski sammen døgnet rundt.

Akershus FpU mener at nattavganger på lokaltog i fylket anses som trygt, lønnsomt og miljøvennlig. Et stort pendlerfylke i vekst, trenger nye løsninger. Nattavganger på lokaltog gjør at sentrale deler av fylket blir mer tilgjengelig, åpner flere muligheter, og gjør Akershus som et storbyfylke attraktivt for folk flest.

Fikk møte samferdselsministeren

I helgen deltok Akershus Fremskrittspartiets Ungdom på FpUs tradisjonsrike tillitsmannskonferanse i Oslo. Der fikk de blant annet møte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Hver januar går den tradisjonsrike Tillitsmannskonferansen til Fremskrittspartiets Ungdom av stabelen på partikontoret i Oslo. Konferansen har blitt avholdt hvert år siden 1981. Denne gangen var hundre tillitsvalgte Frp-ungdommer fra hele landet samlet for å få faglig påfyll.

– Det er utrolig morsomt å få møte så mange engasjerte FpUere fra andre steder i landet, og ikke minst veldig lærerikt for oss tillitsvalgte, sier Eivind W. Kårbø, formann i Akershus FpU.

Konferansen ble også gjestet av noen av Frps toppolitikere i regjeringsapparatet og personer fra privat næringsliv. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var en av statsrådene som hadde tatt turen for å møte ungdomsorganisasjonen

– At vi får møte både statsråder, stortingsrepresentanter og dyktige folk fra næringslivet gir oss en skikkelig vitamininnsprøytning til å stå på videre, legger han til.

Får gjennomslag

I høstens mye omtalte statsbudsjett fra H/FrP-regjeringen, og påfølgende forhandlinger med KrF og Venstre, var det en rekke saker som ungdomspartiet er fornøyd for å ha fått gjennomslag for.

– Vi er utrolig fornøyd med at frikortgrensen har blitt økt nok en gang, slik at ungdommer som står på ekstra straffes i mindre grad. Nå kan man tjene hele 55.000 kroner skattefritt. I tillegg er vi svært fornøyd med at budsjettet til veiene er økt med nesten 50 prosent etter Frp kom inn i regjering, sier Kårbø.

Et klart NEI til rituelle overgrep mot barn

Omskjæring av barn, eller kjønnslemlestelse, er et overgrep som praktiseres i ulike religioner. Forferdelige historier om foreldre som i guds navn utsetter barna sine for livsvarige smerter og plager dukker til stadighet opp. Jentebarn fra kulturer der slike tradisjoner praktiseres risikerer å få skåret bort kjønnslepper og klitoris på ferietur til hjemlandet. Guttebarn kan omskjæres i Norge med velsignelse fra den norske stat.

“Barn har ikke mulighet til å motsette slike inngrep. At noen ser seg berettiget til, og faktisk har lov til å skjære i kjønnsorganet til et friskt barn gjør meg direkte forbannet.”  Forteller Martin Ottesen

Stortinget vedtok nylig en ny lov om rituell omskjæring av guttebarn med formål om å sikre at dette skjer under forsvarlige forhold. De burde forbudt hele praksisen. “Dette betyr at norske leger amputerer friske kroppsdeler i religionens navn, finansiert over skatteseddelen. Norge har 18 års aldersgrense på å pierce underlivet dersom du skulle ønske det.  Foreldrene dine skal derimot være berettiget til å bestemme hvordan kjønnsorganet ditt skal se ut og dermed også din religionstilhørighet før du er myndig. Det virker for meg som om vi viker ifra våre prinsipper for å bane vei for religiøse dogmer. Det er bekymringsfullt at vi i det moderne Norge viser en slags aksept for denne typen overgrep. Vi burde forby rituelle overgrep mot alle barn, også gutter.» Forsetter Ottesen.

I Sverige ble det nettopp avdekket at samtlige 30 av 30 jenter i en skoleklasse var kjønnslemlestet. Denne typen grusomheter foregår rett under nesen vår. Kvinner som utsettes for denne typen inngrep kan utvikle kroniske underlivsplager som:

  1. Langsom og smertefull vannlating
  2. Hyppige urinveisinfeksjoner
  3. Kronisk bekkeninfeksjon
  4. Bindevevssvulster i arret
  5. Cystedannelse i skjeden
  6. Ansamling av menstruasjonsblod i skjeden
  7. Menstruasjonssmerter
  8. Smerter ved samleie
  9. Manglende orgasme
  10. Ufrivillig barnløshet

http://www.dagbladet.no/2014/06/20/nyheter/utenriks/vold/minoriteter/kjonnslemlestelse/33940194/

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse/kjonnslemlestelse.html?id=515156

Vi bør se til Frankrike der de ikke viser noen aksept for denne typen overgrep.  I Aftenposten 20.06 kunne man lese hvordan Franskmennene systematisk følger opp barn i risikogrupper.  Avdekkes det overgrep kan foreldrene vente seg fengselsstraff. Skolen og Helsetjenesten spiller en aktiv rolle i forebygging og avdekking av slike overgrep.

http://www.nrk.no/verden/ingen-fransk-nade-for-omskjaering-1.11784441

Vi må ikke svikte disse barna! Vi må kjøre en tøffere linje for å sikre at norske jenter ikke blir utsatt for overgrep. Vi trenger rutinemessige kontroller av barn i risikogrupper. Avdekkes overgrep må vi sørge for at de ansvarlige straffes strengt.  Hvert eneste barn som utsettes for slikt er ett barn for mye.

Martin Ottesen

2. Nestformann – Akershus FpU

Henrik Bøhler: nyvalgt formann i Bærum FpU

Henrik Bøhler (18) fra Jar ble valgt til formann i Bærum FpUs årsmøte 25. oktober. Vi tok en prat med Henrik for å bli bedre kjent med han.

Tekst: Erik Klevar

Hva synes du om Bærum FpUs situasjon i dag?

Jeg synes Bærum FpU er et dyktig lokallag. Til tross for at vi ikke har så mange
medlemmer som vi gjerne ville hatt, har vi aktive medlemmer som jobber for resultater.
Vi har i tillegg en god del arrangementer som de fleste medlemmene er med på. Vi
gjorde det ikke så bra ved forrige kommunevalg, men vi har opplevd større interesse for
lokallaget. Jeg er fornøyd alt i alt og ser frem til et år, eller flere, som formann.
Hvor ser du Bærum FpU om 5 år?
Om fem år er vi et lokallag i ungdomspartiet til den sittende regjeringen. Vi har flere
medlemmer, flere arrangementer og har klart å bygge et solid ungdomsparti. Vi har med
andre ord løftet partiet og kan bidra med mer.
Hvordan skal du oppnå gode resultater under valgkampen?

Vi må fokusere på vår politikk, og ikke andres. Vi må i tillegg bygge ned fordommer og
sørge for at folk ikke får det dårlige inntrykket av FpU og FrP. Det er viktig at folk ikke
sitter på feilinformasjon. Vi må vise folk hvordan politikken vår fungerer og hva som er
riktig for samfunnet vårt.
Hvordan skal du rekruttere medlemmer til lokallaget?
Vi må rekruttere medlemmer under valg, først og fremst. Folk, og spesielt ungdommer,
blir mer engasjerte når det er et valg rundt hjørnet. Vi må drive medlemspleie
med arrangementer og kos for medlemmene. Vi må skape et godt miljø, et godt
ungdomsparti. Vi begynner med vårt lokallag! Stem FrP!