FpU fra A til Å

Adopsjon: Adopsjon er ikke en rettighet for voksne, men i første rekke en rettighet for barn som trenger et nytt hjem. FpU ønsker imidlertid ikke å favorisere enkelte samlivsformer fremfor andre. FpU mener alle skal kunne bli vurdert som adoptivforeldre uavhengig av seksuell legning og samlivsform.

Aktiv dødshjelp: FpU mener retten til eget liv også innebærer retten til å avslutte sitt eget liv. Vi ønsker derfor å tillate aktiv dødshjelp i kontrollerte og verdige former.

Alkohol og tobakk: FpU ønsker en mer liberal alkoholpolitikk, slik som i resten av Europa. Avgiftene på øl, vin og sprit må reduseres, ordningen med vinmonopol må avskaffes, og butikker og skjenkesteder må selv få bestemme hvor lenge de vil selge alkohol. Aldergrensen for kjøp av brennevin bør reduseres til myndighetsalder (18 år).

Arbeid: FpU vil fjerne lover og reguleringer som ofte legger unødige hindringer i veien for at folk kan skaffe seg arbeid. FpU vil fjerne arbeidsgiveravgiften. Lærlinger bør fritas for arbeidsgiveravgift.

Avgifter: FpU er prinsipielle motstandere av avgifter. FpU aksepterer i utgangspunktet ikke et avgiftssystem som styrer tilbud og etterspørsel etter politiske meninger, som for eksempel alkohol-, sukker og bensinavgifter. FpU ønsker en flat forbruksbeskatningen. Avgifter som ikke er direkte betaling for en tjeneste, eller som kompenserer skadevirkninger et produkt har på samfunnet, bør reduseres eller fjernes.

Avtalefrihet: FpU mener at alle skal stå fritt til å inngå avtaler om hva som helst med hvem som helst, så lenge dette ikke går ut over andre. For å sikre reell avtalefrihet vil FpU avskaffe en rekke lovfestede innskrenkinger i avtalefriheten som arbeidsmiljøloven.

Anbud: FpU mener konkurranse og anbud er positive virkemiddel for å få bedre offentlige tjenester ut av de pengene som brukes. Det viktigste er kvaliteten på tjenesten, ikke hvem som leverer den.

Arv og arveavgift: Retten til å bestemme over sin private eiendom innebærer også retten til å bestemme hvem som skal arve eiendelene. FpU er glade for at FrP sørget for å fjerne arveavgiften i statsbudsjettet for 2014.

Asylinstituttet og asylsøkere: FpU vil avvikle asylinstituttet. Vi ønsker istedenfor å etablere mottakssentre i regi av FN i nærområdene av konfliktene. Mennesker som er forfulgt bør få asyl i nærområdene. Når Norge vurderer asylsøknader så skal dette skje på lukkede mottak.

Barnetrygd: FpU vil fjerne barnetrygden. FpU mener lavere skatter gjør familier bedre i stand til å forsørge seg selv enn statlige overføringer.

Barnevern: FpU mener barnevernet skal være en serviceinstitusjon som man kan henvende seg til hvis det oppstår problemer. Barnevernet må forbedre sin forebyggende innsats, og det må legges vekt på å sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Tvangstiltak som omsorgsovertakelse skal behandles av rettsapparatet.

Bevegelsesfrihet: FpU mener alle mennesker bør ha rett til å erverve eiendom og bosette seg hvor de vil. Menneskers rett til fri ferdsel begrenses imidlertid av andres krav på beskyttelse av sin private eiendom.

Bilavgifter: FpU er tilhenger av at bruker selv betaler for varer og tjenester, også innenfor samferdselssektoren. Vi vil derfor fjerne faste avgifter på bil, og erstatte disse med avgifter på forbruk. Avgiftene skal være øremerkede slik at bilistene ser hva pengene brukes til.

Bistand: FpU mener frihandel er den beste måten for Norge å skape langsiktig økonomisk vekst for utviklingsland. FpU ønsker derfor å avskaffe all statlig u-hjelp, og heller øke importen fra fattige land. FpU vil begrense bistanden til kun å omfatte ren humanitær nødhjelp i forbindelse med katastrofesituasjoner.

Boikott: FpU mener boikott er et dårlig virkemiddel som skader alle parter. FpU ønsker ikke boikott av for eksempel Israel.

Bompenger: FpU vil avskaffe alle bompengestasjoner i Norge. Bompenger er ineffektivt og rammer veldig tilfeldig. Vi mener at når Norge har et så høye bil- og veiavgifter som i dag så kan ikke bompenger innkreves i tillegg.

Bolig: Tilskuddet som gis til monopolene som bygger studentboliger er altfor lavt. Dette har ført til at det hver høst står studenter i kø uten bolig. Det er på tide å tenke nytt. FpU vil fjerne byggemonopolet og doble tilskuddet til utbyggerne slik at det er mulig å bygge flere boliger på kortere tid. Kommunen må ta frem JA-stempelet og finne arealer til boliger.

Buss: FpU mener busstilbudet bør styrkes, spesielt i byene. Det skal være enkelt for unge mennesker å komme seg rundt og busstilbudet er viktig. FpU vil spesielt styrke busstilbudet på kveldstid og i helgene, samt ønsker flere nattbusser.

Byråkrati: Det offentlige byråkratiet i Norge må reduseres. Et stort byråkrati innskrenker enkeltmenneskets frihet og forbruker skattebetalernes penger på en urimelig måte. FpU vil at det offentlige skal bestå av to forvaltningsnivåer, og flere norske kommuner må slås sammen slik at de blir store nok til å tilby innbyggerne tilstrekkelige tjenester.

Casino: FpU vil åpne for casinoer i Norge. Staten skal ikke blande seg inn i hvordan frie mennesker lever livene sine og hvordan de bruker sine egne penger.

Datalagring: FpU mener alle mennesker skal leve livene sine i fred, uten skjult overvåkning og registrering fra myndighetene. Offentlig datalagring bør ikke forekomme.

Demokrati: FpU er tilhenger av et konstitusjonelt demokrati. Beslutninger som fattes i folkevalgte organer skal bygge på landets grunnlov og sette grenser for politisk styring av enkeltmennesker.

Dokumentavgift: FpU ønsker å avskaffe dokumentavgiften. FpU anser særavgifter hvor boligkjøpere må betale 2,5 % av en eiendommens salgsverdi i avgiften til staten som unødvendig.

Dyrevelferd: FpU mener dyr fortjener å ha det godt. Dyremishandlere skal fratas retten til å ha dyr og straffes med fengsel. FpU ønsker en styrt avvikling av pelsdyrnæringen og støtter et forbud mot avl av dyreraser som medfører genetiske helseskader for dyrene.

Eiendomsrett: FpU mener retten til eiendom er fundamental. Vi motsetter oss alle inngrep i den private eiendomsrett. Konfiskering og ekspropriasjon kan ikke under noen omstendighet aksepteres. Retten til å bestemme over sin private eiendom innebærer også retten til å gjøre hva man vil med den samt bestemme hvem som skal arve eiendelene.

Eiendomsskatt: FpU vil forby kommuner å kreve inn eiendomsskatt. Vi mener det er en urettferdig dobbeltbeskatning som rammer de med lavest inntekt, spesielt studenter som vil inn på boligmarkedet og minstepensjonister. Eiendomsskatt er husleie til kommunen.

Eldreomsorg: FpU vil ha kvalitet i eldreomsorgen. Vi mener at bestemor skal få velge hvor hun skal bo, når hun skal legge seg, hva hun skal spise og alt annet hun gjør. Både private og offentlige sykehjem skal være likestilte når det gjelder finansiering, slik at bestemor fritt kan velge hvor hun vil bo når hun trenger hjelp uavhengig av hvem som leverer tjenesten.

Energi: FpU mener det er nødvendig med økt kraftutbygging og satsing på nye energikilder. Gass- og kjernekraft er miljøriktige bidrag for oppdekning av et økt energibehov i Europa når det mest aktuelle alternativet er olje- og kullkraftverk.

EU: FpU sier nei til norsk medlemskap i EU. FpU støtter europeiske frihandelsavtaler som sikrer liberalisering over landegrenser, men som også ivaretar nasjonal suverenitet.

EØS: FpU støtter EØS-avtalen, men ønsker prinsipielt å reforhandle avtalen. For FpU er det viktig med frihandelsavtaler som sikrer norsk næringsliv til større markeder.

Fagskoler: Fagskolene må likebehandles med offentlige og private fagskoler når det gjelder offentlig tilskudd.

Familiegjenforening: FpU ønsker å begrense mulighetene for familiegjenforening til å omfatte ektefelle og egne barn under 18 år. Ektefellen må være fylt 24 år. Forutsetningen er minimum 10 års sammenhengende utdanning eller arbeid i Norge, og øke forsørgerkravet til minimum 400’000 kroner i inntekt.

Fattigdom: Fattigdomsbekjempelsen må rettes mot dem som virkelig har behov for hjelp. Det må være større innslag av behovsprøving. FpU vil av den grunn ha et absolutt fattigdomsmål som definerer hva man til enhver tid har behov for av grunnleggende goder.

Fengsel: FpU ønsker å heve straffene, spesielt for volds- og seksualforbrytelser. FpU vil ha private fengsler og belønne de fengslene som klarer å rehabilitere flest mulig. FpU mener det er uakseptabelt at mangel på fengselsplasser gjør at kriminelle går fri, og ønsker å bygge ut fengselskapasiteten.

Fengselsstraff: FpU ønsker å heve straffene, spesielt for volds- og seksualforbrytelser. FpU vil heve maksstraffen fra 21 år til 50 år. FpU er i tillegg motstandere av permisjon og prøveløslatelse for kriminelle.

Finans: Det må føres en ansvarlig finanspolitikk, med redusert offentlig sløsing og lavere skatter. Staten skal ikke bruke finanspolitikk for å påvirke økonomiens utvikling. En uavhengig sentralbank bør ha som oppgave å drive penge- og kredittpolitikken. Sentralbanken skal ha som målsetting å opprettholde stabilt pengevesen, og sikre en stabil og lav inflasjon.

Flyktninger: FpU mener at Norge har et ansvar sammen med resten av verden for å hjelpe flyktninger. Det beste er hvis vi kan hjelpe flyktningene i trygge nærområder, da dette vil hjelpe langt flere enn å ta enkelte inn i landet. FpU krever at flyktninger som har fått opphold i Norge reiser tilbake til sitt hjemland når det ikke lenger er fare for deres sikkerhet.

FN: FN må bli mer effektivt, fokusert og mindre byråkratisk. Organisasjonen bør konsentrere seg om konfliktforebyggende og fredsskapende arbeid, samt arbeid knyttet til beskyttelse av menneskerettigheter.

Folkeavstemninger: FpU er i mot at politiske organer eller folket gjennom folkeavstemninger skal ha anledning til å fatte vedtak som krenker enkeltmenneskets grunnleggende rettigheter. FpU er positive til økt bruk av folkeavstemninger i politiske saker.

Folketrygden: FpU mener at det bør være et privat ansvar å sørge for sin egen alderdom, og vi vil la folk velge egen spareform. FpU vil erstatte dagens folketrygdsystem med en obligatorisk trygdepremie som alle kan plassere i forskringsingsselskapet de selv ønsker. Forutsetningen er at det finnes et fondsbaseringssystem som sikrer en grunnpensjon.

Forsvarspolitikk: FpU mener at det er viktig å opprette et forsvar med tilstrekkelig kapasitet og militærevne til å beskytte vitale, norske interesser, samt delta i nødvendige operasjoner med allierte i utlandet. Forsvaret bør profesjonaliseres med vervete styrker, og vi vil således avskaffe den tvungne verneplikten.

Formueskatt: FpU vil fjerne formuesskatten da den er en dobbeltbeskatning.

Frihandel: Det bør arbeides for størst mulig frihandel. Det vil si å fjerne handelsbarrierer som toll og andre proteksjonistiske grep. Det vil øke velstanden for alle land. FpU anser arbeidet for frihandel som Norges viktigste internasjonale oppgave, og vil jobbe for dette gjennom bl.a. WTO.

Frihet: FpU definerer frihet som fravær av tvang. FpU har fire grunnleggende frihetsprinsipper: retten til liv, eiendom, ytringsfrihet og trosfrihet. Uttrykket «Min frihet slutter der din begynner» er vår leveregel. Dette betyr at vi ønsker å tillate mennesker å leve sine egne liv, så lenge det ikke går ut over andre.

Fritt skolevalg: FpU mener at det er du som vet best hvor du vil gå på skole, og vi vil derfor ha fritt skolevalg over hele landet. Du skal også kunne gå på skole i et annet fylke.

Gebyrer: Gebyrer skal gjenspeile den reelle kostnaden ved tjenesten som tilbys. Da skal det ikke blant annet koste flere tusen kroner å omregistrere en bil.

Gen- og bioteknologi: Den stadig akselererende utviklingen innenfor gen- og bioteknologi har gitt oss mange nye medisiner, mat og behandlingsmetoder som kan bidra til å forlenge og forbedre menneskers liv. FpU er svært positive til bruk av gen- og bioteknologi, og ønsker at lovverket skal ha en liberal holdning overfor de muligheter gen- og bioteknologien gir.

Grunnloven: FpU mener Grunnloven skal sette grenser for politisk styring av enkeltmennesket. De grunnleggende rettighetene som Grunnloven legger opp til må vernes. Det være seg eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet og ytringsfrihet.

Handel: En rekke restriksjoner for handelsnæringen må liberaliseres, herunder åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter. Næringens rammebetingelser bør forenkles blant annet gjennom færre regler, skjemaer og lavere avgifter.

Helsevesen: FpU vil at alle innbyggere skal være sikret behandling i et privat helsesystem. Med FpUs skattepolitikk vil folk få beholde mer av sine egne penger, og dermed være i stand til å finansiere mer av sine egne velferdsgoder gjennom private forsikringer som reguleres av det offentlige. All den tid offentlig helsevesen eksisterer vil FpU likebehandle offentlige og private tjenester, og la pasientene bestemme selv hva de vil benytte seg av.

Homofile: FpU vil ha like rettigheter og plikter uansett legning.

Ideologi: FpUs ideologi er liberalisme som kommer fra det latinske ordet liber som betyr fri. Vi mener at politikere skal bestemme minst mulig og at du skal bestemme mest mulig selv.

Idrett: FpU mener at idrett og frivillighet er veldig viktig og at deres innsats er uvurdelig. Vi ønsker å gi idrettslag bedre økonomiske vilkår og fjerne moms på alt av frivillig arbeid.

Import: Vi ønsker å redusere tollavgiftene som gjenstår, blant annet på mat. Vi vil også fjerne 350-kronersgrense for import av varer fra utlandet, slik at du fritt kan importere f.eks. CDer, DVDer, klær og kosmetikk uten å skatte av det.

Innvandring: FpU mener ingen har automatisk rett til å bosette seg i Norge for å leve på skattebetalernes bekostning. Masseinnvandring kombinert med dårlig integrering fører til polarisering og splittelse. FpU vil derfor føre en streng innvandringspolitikk og begrense innvandringen til Norge. Vi vil også stramme inn muligheten til å gi utlendinger statsborgerskap. Personer med oppholdstillatelse skal hjemsendes straks hvis de dømmes for kriminelle forhold med straff over tre måneders ubetinget fengsel.

Integrering: Det er en forutsetning for integrering at innvandrerne tilegner seg det norske språk, og deltar i det norske samfunnet. Det må stilles krav om integrering for å få opphold og senere statsborgerskap.

Israel: FpU støtter det jødiske folks rett til eget land i Israel. FpU er ikke et talerør for den til enhver tids sittende regjering eller en forsvarer av alt og et Israel foretar seg. Vi erkjenner imidlertid staten Israel som en suveren og demokratisk stat med rett til å beskytte sine innbyggere mot eksterne trusler.

Jantelov: FpU er motstander av janteloven. FpU ønsker at alle skal få mulighet til å lykkes. Vi ønsker derfor å forenkle blant annet næringslivslovene og fjerne formueskatten.

Jernbane: Jernbanen bør åpnes for fri konkurranse, slik at skinnegående transport blir mer konkurransedyktig. Økt konkurranse gir også et billigere og bedre tilbud, som igjen gir en betydelig miljøgevinst.

Jordbruk: FpU vil fjerne alle landbrukssubsidier. Bonden må anses som selvstendig næringsdrivende. Jordbruksavtalen må avvikles.

Juridisk kjønn: FpU annerkjenner at det finnes to kjønn.

Kapitalisme: FpU mener kapitalisme er frihet satt i system og at kapitalisme er forutsetningen for at alle mennesker kan leve frie og selvstendige liv. FpU er en sterk forsvarer og tilhenger av kapitalismen fordi kapitalismen har løftet menneskenes levestandard til høyder man ikke engang kunne drømme om før. Kapitalisme gir friheten og motivasjonen til å skape verdier. (Se også: frihandel.)

Kardemommeloven: FpUs politikk kan oppsummeres med kardemommeloven; man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre som man vil.

Kvotering: Kvotering er diskriminering. FpU er motstander av enhver form for kvotering, ettersom det motarbeider likestilling. FpU mener den som er best kvalifisert skal få jobben uansett hudfarge, religion, kjønn eller legning.

Klima: FpU er positive til et globalt samarbeid for å utvikle teknologi som kan redusere forurensning og klimagasser. Kutt i utslipp bør tas der man får størst effekt.

Kontantstøtte: FpU vil fjerne kontantstøtten. Å redusere skatter er et bedre tiltak for å gjøre hverdagen enklere for familier.

Kollektivtrafikk: For mange unge er kollektivtransport eneste mulighet til å komme seg rundt. FpU vil bygge ut tog, buss og bane, spesielt i de store byene og sørge for en bedre kollektivtrafikk. På kveldstid og i helgene er det behov for et bedre kollektivtilbud og nattåpne busser og tog.

Kriminalitet: FpU vil ha langt høyere straffer for kriminelle, spesielt for volds- og seksualforbrytelser.

Kultur: Norge trenger et levende kulturliv, fritt for politisk styring og hovedsakelig basert på personlig engasjement og frivillighet. FpU vil privatisere alle offentlige kulturinstitusjoner og fjerne avgiftene på kultur.

Kunnskap: Kunnskap er en viktig innsatsfaktor i forhold til økonomisk vekst og Norges konkurransekraft i fremtiden. FpU mener det offentlige skal sørge for at den enkelte får mulighet til å oppnå et minimum av kunnskaper og personlig utvikling ut fra individuelle evner og interesser.

Kvoter: FpU vil i prinsippet ha fri flyt av varer og tjenester. Så lenge dagens kvoteordning eksisterer bør de norske kvotene for avgiftsfri import av øl, vin og brennevin økes og gjøres like de kvotene som gjelder for privat avgiftsfri import av alkoholholdige drikkevarer mellom EU-land. Det vil si at hver nordmann kan ta med ti liter sprit, 20 liter hetvin, 90 liter vin og 110 liter øl til eget forbruk.

Landbruk: FpU vil fjerne alle landbrukssubsidier. Bonden må anses som selvstendig næringsdrivende. Jordbruksavtalen må avvikles.

Likestilling: FpU mener alle mennesker er likeverdige, uavhengig kjønn, legning eller bakgrunn. Dagens offentlige arbeid for likestilling føres imidlertid på feil grunnlag. Ingen skal ha krav på særbehandling, det er diskriminering. Forholdet mellom kjønn, grupperinger og enkeltmennesker bør derfor i arbeidsliv, fritid og privatliv tilpasse seg naturlig, uten innblanding av offentlige organer.

Lofoten: FpU vil tillate oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Lærerevaluering: For å sikre at elever får best mulig læring i skolen vil FpU la elevene komme med sine synspunkter til kvaliteten på undervisningen. FpU ønsker derfor en lærer- og skoleevaluering. Gode lærere skal belønnes med høyere lønn.

Lærerutdanning: FpU ønsker at læreryrket skal få større status. Det må derfor settes strengere krav til å bli lærer i Norge. Det er riktig å utvide lærerutdanningen til fem år, med et ekstra år i praksis. Lærere må ha større faglig fordypning enn i dag, og det må settes strengere krav til opptak blant annet ved å innføre et opptaksintervju. I tillegg ønsker FpU mer etter- og videreutdanning av lærere.

Lærlinger: FpU ønsker flere lærlingplasser slik at de som starter på yrkesfaglig utdanning også får muligheten til å avslutte utdanningen ved å være lærlinger og ta fagbrevet. FpU vil pålegge offentlige institusjoner å ta inn lærlinger. FpU ønsker også å fjerne arbeidsgiveravgiften som bedriftene betaler for å ansette lærlinger. Lærlingstilskuddet må økes ytterligere, og unødvendig teori må fjernes.

Markedsøkonomi: FpU er tilhenger av en fri markedsøkonomi, regulert av tilbud og etterspørsel, uten innblanding fra offentlige myndigheter. Markedsøkonomi er det økonomiske system som gir det enkelte menneske størst frihet og beslutningsmulighet. FpU mener staten ikke skal motvirke svingninger i økonomien. (Se også: kapitalisme og frihandel.)

Media: En fri og uavhengig presse er en forutsetning for demokratiet, ytringsfriheten og rettsstaten. FpU er imot konsesjonsordning for TV og radio og ønsker fri etablering og privat eiendomsrett i eteren. For å sikre en mest mulig objektiv og uavhengig presse må pressestøtten fjernes. NRK må privatiseres.

Miljø: FpU støtter miljøtiltak som ikke innebærer økte skatter og avgifter, samt mer forskning på miljøvennlige tiltak. FpU er ikke tilhenger av symbolpolitiske virkemidler som flyseteavgift for å få ned miljøskadelige utslipp. I Kina åpnes nesten to kullkraftverk i uken, ett av disse forurenser mer enn alle husstander i Norge tilsammen. Det er dette som er viktig å gjøre noe med.

Monarki: FpU er tilhenger av et konstitusjonelt monarki som anerkjenner en nedarvet monark som statsoverhode. FpU mener dette systemet bidrar til et stabilt styresett og at et statsoverhode er samlende for hele nasjonen.

Narkotika: FpU ser behovet for en mer moderne narkotikapolitikk. Norge bør gå vekk fra sin restriktive narkotikapolitikk til å føre en narkotikapolitikk som tar hensyn til de narkomane og deres helseforhold. FpU mener misbruk av narkotika bør bli behandlet som et sosialt problem og brukerne bør derfor ikke straffes, men tilbys behandling. Videre mener FpU det prinsipielt ikke er statens oppgave å straffe folk som gjør dårlige valg som kun rammer egen helse. FpU ønsker derfor å legalisere og regulere omsetning av alle former for narkotiske stoffer.

NATO: FpU mener at fundamentet i Norges forsvarspolitikk er NATO-samarbeidet og at landets forsvar må organiseres ut fra dette.

NRK: FpU vil ha bort NRK-lisensen. FpU mener at det er fullstendig galt å kreve 250 kr per måned i betaling for noe man ikke vil ha eller ser på. Vi mener at NRK enten må bli en betalingskanal som for eksempel Canal+ og TV1000 eller starte med reklame som alle andre kanaler.

Næringspolitikk: Uten et næringsliv som skaper verdiene er det heller ikke penger til å løse viktige offentlige og private oppgaver. FpU vil legge forholdene til rette for at næringslivet får friere spillerom slik at det skapes ytterligere verdier. Lover, løyver, konsesjoner, dispensasjoner og bevillinger legger ofte unødige hindre i veien for produksjonen. FpU ønsker derfor, så langt det er mulig, å redusere eller fjerne bruken av disse.  FpU ønsker ikke å videreføre subsidieordninger eller andre overføringer til næringslivet. FpU ser ingen grunn til å støtte opp bedrifter som følge av lav etterspørsel etter dets produkt.

Offentlig sektor: Det offentlige byråkratiet i Norge må reduseres. Et stort byråkrati innskrenker enkeltmenneskets frihet og forbruker skattebetalernes penger på en urimelig måte.

Oljefondet: FpU vil ha en restriktiv bruk av oljepenger. Avkastningen fra fondet bør gå til utbygging av infrastruktur og skattelettelser.

Penge- og kredittpolitikk: Pengepolitikken må ikke brukes for å påvirke økonomiske svingninger. Raske endringer i pengemengden og rentenivå for å stimulere økonomien lager et urealistisk bilde av den økonomiske situasjonen. Dette fører til feilinvesteringer og lite forutsigbarhet som kan skape økonomiske bobler, og større nedgang på lengre sikt. En uavhengig sentralbank bør ha som oppgave å drive penge- og kredittpolitikken. Sentralbanken skal ha som målsetting å opprettholde et stabilt pengevesen.

Pensjon: FpU mener at det bør være et privat ansvar å sørge for sin egen alderdom, og vi vil derfor at folk selv skal velge sin spareform, men forutsetter at det finnes et fondsbaseringssystem som sikrer en grunnpensjon. FpU vil allerede nå privatisere tilleggspensjonene. Tilleggspensjonene som allerede har betalt dem inn, må tilbakebetales.

Plain-pack: FpU mener at plain-pack, på tobakksprodukter, er et feilslått prosjekt mot å få nye kunder inn på tobakksmarkedet. Videre mener FpU at alle som produserer et lovlig produkt skal ha retten til merke sitt produkt med egen logo og eget design.

Politiet: FpU vil ha langt mer politi i gatene. Vi mener at det er helt absurd at verdens rikeste land ikke har råd til å holde innbyggerne sine trygge.

Pressen: En fri og uavhengig presse er en forutsetning for demokratiet, ytringsfriheten og rettsstaten. FpU er imot konsesjonsordning for TV og radio og ønsker fri etablering og privat eiendomsrett i eteren. For å sikre en mest mulig objektiv og uavhengig presse må pressestøtten fjernes.

Proteksjonisme: FpU ønsker å kutte all stat-til-stat-bistand, og erstatte dagens ordning med reell frihandel. Det vil si få handelsbarrierer som toll eller andre proteksjonistiske grep. FpU vil kun gi direkte pengeoverføringer som nødhjelp ved humanitære katastrofer.

Psykiatri: Ungdomspsykiatrien bør styrkes, og ventetidene for behandling bør reduseres.

Q-Melk: Tidligere hadde Tine monopol på alle meieriprodukter i Norge. I 2005 kom Q-meieriene og skapte konkurranse. Dette har ført til innovasjon og bedre produkter. FpU vil ha konkurranse på alle områder og fjerne alle monopoler.

Rasisme: FpU mener at ingen skal forskjellsbehandles på bakgrunn av religion, hudfarge, kjønn eller etnisk opprinnelse, og tar sterk avstand fra rasisme.

Rettsikkerhet: I et demokrati er det viktig at tiltalte får en rettferdig rettergang og har mulighet til å forsvare seg.

Rettsstaten: Rettstaten må styrkes, og domstolene må være uavhengige og gis adgang til å ugyldiggjøre lover som strider mot grunnloven.

Rovdyr : FpU mener det er huseiernes ansvar å beskytte dyrene sine mot rovdyr. FpU vil derfor erstatte dagens erstatningsordning med private erstatningsløsninger

Rus: FpU mener det er alt for strenge reguleringer på rusmidler. Avgiftene på alkohol bør reduseres, og åpnings- og utsalgsbestemmelsene bør mykes opp.

Samferdsel: Norge har Europas tregeste veinett og jernbane. FpU vil opprettholde dagens infrastrukturfond og styrke det. Dette sørger for at vi får verdens beste infrastruktur i verdens rikeste land.

Samfunnstraff: Samfunnstraff kan være en passende reaksjon mot milde lovbrudd. Samfunnstjeneste må ikke bli brukt som straff, men som rehabilitering. Gjengangere må ikke få tilbud om samfunnstjeneste. Den må videre ikke bli brukt ved vold og seksualsaker

Sentralbank: En uavhengig sentralbank bør ha som oppgave å drive penge- og kredittpolitikken. Sentralbanken skal ha som målsetting å opprettholde et stabilt pengevesen, og sikre en stabil og lav inflasjon.

Sidemål: FpU vil gjøre sidemålet i skolen valgfritt. Vi mener dette kan tilbys som valgfag.

Skatt: FpU vil øke frikortgrensen til 250 000 kroner og sette ned en rekke skatter og avgifter slik at ungdom får beholde mer av sine egne penger.

Skattelister: FpU vil forby offentliggjøring av skattelister.

Skole: FpU ønsker en skole med eleven i sentrum. Vi vil ha valgfritt sidemål, fritt skolevalg, lærerevaluering, mindre teori på yrkesfag, og stille større krav til lærere og skoleledere.

Skjenketider: FpU vil åpne for at utesteder og butikker kan holde døgnåpent. Bare de som eier butikken skal bestemme når de skal ha åpent og hva de skal selge.

Solarium: FpU vil ikke ha 18-årsgrense på bruk av solarium.

Spillpolitikk: FpU vil åpne for casinovirksomhet i Norge, og tillate både poker og andre spill.

Statens lånekasse: FpU vil legge ned lånekassen og erstatte dette med en garantiordning som gjør at alle studenter får de samme vilkårene i private banker som de i dag får i lånekassen. Da kan du velge din egen bank og få best mulig service.

Stemmerett: FpU mener at for å ha stemmerett i Norge, forutsettes det man er norsk statsborger. Stemmerettsalderen skal følge myndighetsalderen.

Straff: Straffenivået i Norge er alt for lavt. FpU ser ikke på straff som ett mål i seg selv, men et virkemiddel for å bekjempe kriminalitet. FpU ønsker å øke maksstraffen fra 21 til 50 år. Videre ønsker vi at kriminelle skal dømmes for hvert enkelt lovbrudd.

Studiefinansiering: FpU mener at utdanningsinstitusjonene skal omgjøres til selvstendige og selveide organisasjoner som finansieres gjennom brukerbetaling. FpU mener markedsmekanismene bør styre hvilke fag og emner som er relevant for norsk arbeidsliv. Derfor ønsker vi å avslutte enhver finansiering av høyere utdanning. Den som nyter godt av utdannelsen skal finansiere den. Derfor skal studenten selv stå for studiefinansieringen og studielån kan tas opp i private banker.

Subsidier: Ved å gjennomføre generelle, samt store skatte- og avgiftslettelser, vil vi sette enkeltmennesket og bedrifter i stand til å greie seg selv uten subsidier.

Tobakk: FpU vil redusere avgiftene på tobakk i Norge til svensk nivå.

Toll: FpU ønsker å redusere tollavgiftene som gjenstår, blant annet på mat. Vi vil også fjerne 350-kronersgrensen for import av varer fra utlandet, slik at du fritt f.eks. kan importere klær og kosmetikk uten å skatte for det.

Toppskatt: FpU er for et flatere skattesystem, med redusert toppskatt og høyere innslagspunkt. Folk med vanlige inntekter burde ikke betale toppskatt.

U-hjelp: FpU mener at frihandel er den beste måten for Norge å skape langsiktig økonomisk vekst for u-land. Økt import fra fattige land vil være den beste form for bistand. FpU vil avskaffe statlig u-hjelp, og begrense bistand kun til ren humanitær nødhjelp i forbindelse med katastrofesituasjoner.

Uteliv: FpU vil ha et mangfoldig uteliv i Norge. Vi mener at det er du selv som skal bestemme når du skal gå ut og når du skal gå hjem. Den beste måten å forhindre bråk og uro er å åpne flest mulig skjenkesteder, samt tillate døgnåpne skjenketider. Da vil alle dra hjem til forskjellige tider, folkemengdene blir spredt og det blir langt mindre kødannelser som ofte er hvor problemene oppstår. Vi vil også ha langt mer politi i gatene.

Valgfrihet: Et sentralt begrep i vår velferdspolitikk er valgfrihet. Derfor ønsker vi også at finansieringen av viktige velferdsgoder skal følge brukeren, og at brukeren skal kunne velge tjenesteleverandør, enten det er behov for sykehus, sykehjem, barnehage, skole eller annet.

Veier: Veinettet i Norge er håpløst foreldet. Vi vil arbeide for å få et effektivt veinett med sikre og miljøvennlige veier. Oljepenger bør i større grad brukes til infrastrukturinvesteringer i Norge.

Velferdsstaten: FpU mener at et annet samfunn er mulig, der statens rolle er mindre enn i dag. Dette gjør at innbyggerne får mer frihet, men også mer ansvar for hvordan de vil leve sitt eget liv.

Verneplikt: FpU er grunnleggende imot tvang og kan derfor ikke akseptere verneplikt. FpU mener også at det beste forsvaret er det som er bygget på frivillighet og motiveringsfaktorer, og vi vil derfor innføre en ordning med et vervet og profesjonelt forsvar.

Vinmonopolet: FpU vil avvikle vinmonopolet og gjøre det mulig for dagligvarebutikkene å selge vin og sprit, slik som i Danmark.

Voldtekt og seksuelle overgrep:
Dette er noen av de groveste kriminelle handlingene, og vi vil ha strengere straffer og økt satsing på oppklaring. Strafferabatten for voldtekt må fjernes. I tillegg vil vi opprette et eget offer- og pårørendeombud.

Yrkesfag:
FpU vil ha mindre teori på yrkesfag. Vi mener at dersom du går yrkesfag og skal bli f.eks. bilmekaniker, så er det viktigst at du blir god til å mekke bil, ikke å lære diktanalyse.

Ytringsfrihet: Alle forsøk på innskrenkninger i ytringsfriheten bør motarbeides. Ytringsfriheten bør også omfatte reklamebudskap.

Øl: FpU er for lavere avgifter på øl og vin. Vi er også for at du kan drikke øl i parker. Vi mener at dersom du lager kvalm så skal du straffes. Men, hvis du klarer å oppføre deg fint så skal du få være i fred med ølen din.

Økonomi: FpU er tilhenger av en fri markedsøkonomi, regulert av tilbud og etterspørsel, uten innblanding fra offentlige myndigheter. Markedsøkonomi er det økonomiske system som gir det enkelte menneske størst frihet og beslutningsmulighet. (Se også: frihandel og kapitalisme)

Årsavgift: FpU vil fjerne årsavgiften på bil og motorsykler.